Norden högst upp i ett välfungerande Europa

The most integrated region in the world

June 2016 – Dagfinn Høybråten

 

I närheten av mitt kontor på Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn ligger Café Norden och Café Europa. Vilket av kaféerna som kom först vet jag inte, men att de gör Amagertorv till ett livfullt och trivsamt torg råder det inga tvivel om.Det ser man när man går förbi på eftermiddagarna. Kaféerna är olika man har också många likheter. Båda har till exempel uteservering och på båda kan man få en latte eller en laxsmörgås.

Det tycker jag är en utmärkt bild av samarbetet mellan de nordiska länderna och Europa. Det finns både likheter och skillnader, men vi kan inspirera och berika varandra. Norden har mycket att erbjuda i det europeiska samarbetet och det ska vi bli mycket bättre på att ta till vara.

Ökad uppmärksamhet

Norden och det nordiska samarbetet har fått ökad uppmärksamhet på senare år. Det märker vi på Nordiska ministerrådet, som är samarbetsorgan för de nordiska regeringarna (Norge, Sverige, Danmark, Finland och Island, Grönland, Färöarna och Åland) och som har arbetat aktivt för det nordiska samarbetet sedan 1971.

Från min ungdom minns jag 1960- och 1970-talens diskussioner om en gemensam nordisk inre marknad och EG-medlemskap som en debatt där valet stod mellan antingen Norden eller Europa. En debatt som tog fart igen när Finland och Sverige 1994 följde Danmark och blev medlemmar av dåvarande EG. I dag tycker jag mig se att det synsättet är helt förlegat. Ett samlat och välintegrerat Norden är en styrka för Europa, inte minst i den tid vi nu är inne i med den kommande EU-omröstningen i Storbritannien som väntar om hörnet.

Stort inflytande

Nordisk mat och nordisk design har nått stor berömmelse världen över, men det är inte det enda vi är bra på här i Norden. Det blev tydligt på det amerikansk-nordiska toppmötet i Washington nyligen, dit Barack Obama bjudit in alla de fem nordiska statsministrarna till ett gemensamt möte följt av en State Dinner i Vita huset. I den 15 sidor långa gemensamma förklaringen från mötet understryks att Norden har en viktig roll i världen när det gäller klimat, miljö, energi, Arktis, humanitär hjälp, lika rättigheter och demokratiska värderingar, för att bara nämna några av de områden som tas upp i dokumentet. Så som konstaterades under galamiddagen: Alla de nordiska länderna har ett stort inflytande i förhållande till sin storlek.

Stärkt samarbete

Det inflytandet ska vi inte bara använda gentemot USA, utan också inom EU och i det europeiska samarbetet. Därför ges nu samarbetet om EU-frågor en framskjuten plats på alla relevanta ministrars samnordiska dagordningar. Samarbetet kan stärkas när det gäller inflytande på kommande EU-lagstiftning. Vi kan också bli bättre på att samarbeta kring hur lagar som antas i Bryssel ska tillämpas på nationell nivå, så att vi kan undvika gränshinder mellan de nordiska länderna. Inom Nordiska ministerrådet måste vi också bli bättre på att reagera snabbare på globala förändringar som har stor betydelse för Norden och Europa. Här tänker jag särskilt på flyktingsituationen, där Nordiska ministerrådet nu arbetar med en rad nya initiativ.

Inte antingen eller

Det nordiska samarbetet är både politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat, och bygger på gemensamma värderingar. Nordiska ministerrådet har antagit fem kärnvärden för att marknadsföra Norden som region: öppenhet, tillit, kreativitet, hållbarhet och medmänsklighet. Tillsammans kallar vi detta för det nordiska perspektivet. Gemensamma värderingar för länderna bidrar bland annat till att stärka Nordens ställning som en världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner. Min uppfattning är därför att det inte är antingen–eller. För ett välfungerande Europa gynnar även Norden.

Det nordiska perspektivet och de områden där vi är ledande eller placerar oss högt är viktiga bidrag till det europeiska samarbetet, och här kan Norden hålla fanan högt. Därför måste vi i högre grad se Norden i Europa, så att vi stärker nordiska och regionala intressen och värderingar i Europa och övriga världen för vårt gemensamma bästa.

De nordiska länderna ingår i och sätter sin prägel på många olika samarbeten i europeiska sammanhang, både tillsammans och var för sig. De tre nordiska EU-länderna deltar förstås i många formella europeiska samarbeten genom sitt EU-medlemskap, men alla de nordiska länderna har många kontaktytor och samarbeten med EU på många olika nivåer.

Verkligt inflytande

Men vi i Norden måste fortsätta stärka vår redan starka ställning och vårt inflytande i det europeiska samarbetet, både enskilt och tillsammans, så att vi inte bara ligger högst upp i Europa rent geografiskt utan också ligger högt när det gäller verkligt inflytande på viktiga samhälls- och näringslivsområden som gynnar och skapar ett mervärde både för oss i Norden och inte minst för Europa. Det är det som bör vara vår ambition här i Norden, oavsett om man dricker sitt kaffe på Café Norden eller på Café Europa.

Categories:

Secretary General's Blog