Nordisk Arbetsmiljökonferens 2018 / The Nordic Working Environment Conference 2018

Nordisk Arbetsmiljökonferens 2018 / The Nordic Working Environment Conference 2018

7th – 8th of May 2018
Hotel Selfoss, Selfoss, Iceland

The Nordic Working Environment Authorities have a long tradition of cooperation and exchange of knowledge. An important and recurring element is the Nordic Working Environment Conference. The conference is arranged every second year in the country that holds the Presidency of the Nordic Council of Ministers. The purpose of the conference is to provide participants with opportunities to exchange experiences and inspiration in the field of risk-based supervision and to establish contacts for future cooperation.

Iceland is hosting the conference in 2018 and it is the 31st Nordic Working Environment Conference.

Nordisk Arbetsmiljökonferens

De nordiska arbetsmiljömyndigheterna har också en långvarig tradition av samarbete och utbyte av kunskap. Ett viktigt och återkommande inslag är de nordiska arbetsmiljökonferenserna som ordnas vartannat år med ett alternerande värdskap. Syftet med konferenserna är att ge deltagarna möjligheter att utbyta erfarenheter och inspiration inom tillsynsområdet och att skapa kontakter för fortsatt samarbete.

År 2018 är Island värd och konferensen är den 31:a i ordningen.


Effective supervision for a better working environment

The theme of the conference is Effective supervision for a better working environment. The aim is to share good examples regarding different methods of supervision that can inspire to further development in each country. At the conference three invited lecturers will focus on risk-based supervision in the Nordic countries, partnership in supervision and the future of work. Representatives from the Nordic Working Environment Authorities will share national priorities within supervision and give examples on different inspection methods for different risks and best practices for effective supervision.

The conference will consist of lectures, workshops, group-work and a panel discussion.

Effektiv tillsyn för bättre arbetsmiljö

Konferensens tema är Effektiv tillsyn för bättre arbetsmiljö. Avsikten är att förmedla goda exempel på olika tillnärmningssätt i tillsyn som kan ge inspiration till vidareutveckling i varje land. Konferensen har tre inbjudna föreläsare som kommer att sätta fokus på riskbaserad tillsyn i Norden, partnerskap i tillsyn och framtidens arbetsliv. Representanter för de nordiska arbetsmiljömyndigheterna berättar om nationella prioriteringar i tillsyn, och ger exempel på olika tillsynsmetoder vid olika risker och god praxis för effektiv tillsyn.

Konferensen innehåller föreläsningar, workshops, grupparbete och paneldiskussion.


Target group

The target group for the conference is representatives from the Nordic Work Environment Authorities. Representatives from the national research institutes and other government representatives will also be invited.

Målgrupp

Konferensens målgrupp är de nordiska arbetsmiljömyndigheternas representanter. Till konferensen bjuds även representanter från de styrande departementen samt de nordiska forskningsinstituten inom arbetsmiljöområdet in.


Nordic Cooperation

The Nordic Cooperation is very important for all the Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Faroe Islands, Greenland and the Åland Islands) and the Nordic cooperation is also an important partner in European and international cooperation. The Nordic community strives for a strong Nordic region in the world. Shared Nordic values make the Region one of the most innovative and competitive.

Det nordiska samarbetet

Det nordiska samarbetet är mycket viktigt för de nordiska länderna. Det är också en viktig del av det europeiska och internationella samarbetet. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i ett starkt Europa. Det nordiska samarbetet strävar till att förstärka gemensamma nordiska intressen och värden. Gemensamma mål och värden förstärker Nordens ställning som ett av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga områden.

Sign up for our newsletter and be the first to hear about our new courses!


Other conferences

Nordic Labour Inspection Conference 2024

12th – 13th of November 2024
Online Conference
166 days to register
Online Conference