The Nordic Working Environment Conference

The Nordic Working Environment Authorities have a long tradition of cooperation and exchange of knowledge. An important and recurring element is the Nordic Working Environment Conference. The conference is arranged every second year in the country that holds the Presidency of the Nordic Council of Ministers. The purpose of the conference is to provide participants with opportunities to exchange experiences and inspiration in the field of risk-based supervision and to establish contacts for future cooperation.

Iceland is hosting the conference in 2018 and it is the 31st Nordic Working Environment Conference.

 

Nordisk Arbetsmiljökonferens

De nordiska arbetsmiljömyndigheterna har också en långvarig tradition av samarbete och utbyte av kunskap. Ett viktigt och återkommande inslag är de nordiska arbetsmiljökonferenserna som ordnas vartannat år med ett alternerande värdskap. Syftet med konferenserna är att ge deltagarna möjligheter att utbyta erfarenheter och inspiration inom tillsynsområdet och att skapa kontakter för fortsatt samarbete.

År 2018 är Island värd och konferensen är den 31:a i ordningen.

 

Effective supervision for a better working environment

The theme of the conference is Effective supervision for a better working environment. The aim is to share good examples regarding different methods of supervision that can inspire to further development in each country. At the conference three invited lecturers will focus on risk-based supervision in the Nordic countries, partnership in supervision and the future of work. Representatives from the Nordic Working Environment Authorities will share national priorities within supervision and give examples on different inspection methods for different risks and best practices for effective supervision.

The conference will consist of lectures, workshops, group-work and a panel discussion.

 

Effektiv tillsyn för bättre arbetsmiljö

Konferensens tema är Effektiv tillsyn för bättre arbetsmiljö. Avsikten är att förmedla goda exempel på olika tillnärmningssätt i tillsyn som kan ge inspiration till vidareutveckling i varje land. Konferensen har tre inbjudna föreläsare som kommer att sätta fokus på riskbaserad tillsyn i Norden, partnerskap i tillsyn och framtidens arbetsliv. Representanter för de nordiska arbetsmiljömyndigheterna berättar om nationella prioriteringar i tillsyn, och ger exempel på olika tillsynsmetoder vid olika risker och god praxis för effektiv tillsyn.

Konferensen innehåller föreläsningar, workshops, grupparbete och paneldiskussion.

 

Target group

The target group for the conference is representatives from the Nordic Work Environment Authorities. Representatives from the national research institutes and other government representatives will also be invited.

 

Målgrupp

Konferensens målgrupp är de nordiska arbetsmiljömyndigheternas representanter. Till konferensen bjuds även representanter från de styrande departementen samt de nordiska forskningsinstituten inom arbetsmiljöområdet in.

Nordic Cooperation

The Nordic Cooperation is very important for all the Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Faroe Islands, Greenland and the Åland Islands) and the Nordic cooperation is also an important partner in European and international cooperation. The Nordic community strives for a strong Nordic region in the world. Shared Nordic values make the Region one of the most innovative and competitive.

Det nordiska samarbetet

Det nordiska samarbetet är mycket viktigt för de nordiska länderna. Det är också en viktig del av det europeiska och internationella samarbetet. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i ett starkt Europa. Det nordiska samarbetet strävar till att förstärka gemensamma nordiska intressen och värden. Gemensamma mål och värden förstärker Nordens ställning som ett av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga områden.

 

Registration deadline

April 6th 2018

Sista anmälningsdag är 6 april 2018

General information

Please note that you will need a personal invitation from the Nordic Working Environment Authorities to participate in the conference. Your personal invitation includes a password, which will be needed when registering to the conference.

Allmän information

Endast av arbetsmiljömyndigheterna utnämnda personer samt inbjudna föreläsare kan delta i den Nordiska arbetsmiljökonferensen. Notera att du behöver ett lösenord då du registrerar dig som deltagare. Lösenordet finns i inbjudan.

 

Accommodation

NIVA has reserved a contingent of rooms for the participants of the conference in Hotel Selfoss for the 6th - 9th May. Please make your reservation by 6th April 2018 directly to the hotel info@hotelselfoss.is and refer to the booking code 29886.

Hotel Selfoss (map)
Single room: ISK 20.000/night/room (EUR 160)
Double room: ISK 24.000/night/room (EUR 192)

Contact details:
Eyravegur 2,
800 Selfoss, Iceland
Phone: +354 480 2500
info@hotelselfoss.is

 

Boende

NIVA har bokat en kvot med rum för konferensdeltagarna på Hotel Selfoss den 6-9 maj 2018. Vänligen boka ditt rum direkt från hotellet senast den 6 april 2018 på adressen info@hotelselfoss.is och uppge bokningskoden 29886.

Hotel Selfoss (map)
Enkelrum: ISK 20.000/natt/rum (EUR 160)
Dubbelrum: ISK 24.000/natt/rum (EUR 192)

Kontaktuppgifter:
Eyravegur 2,
800 Selfoss, Island
Tfn: +354 480 2500
info@hotelselfoss.is

 

Travel information

Selfoss is a town of about 6,500 people in South Iceland (to the southwest), by the banks of the river Olfusa, one of the largest rivers in the country. It is located about 50 km from Reykjavik. The town is a centre of commerce, farming, and small industries in South Iceland. The mountain Ingolfsfjall rises over the town and lends a distinct feature to the scene.

More information about Selfoss can be found on the Visit South Iceland website and on the Guide to Iceland website.

You can enter South Iceland straight from Keflavík airport via Grindavík road (nr. 43) and the South Coast Road (nr. 427).

The website for Keflavík airport can be found here: https://www.kefairport.is/english/

There will be bus transportation for the participants from Keflavík airport to the conference at Hotel Selfoss and back as follows;

from Keflavík to Hotel Selfoss on the 6th of May at 9.30 am and 4.15 pm

from Hotel Selfoss to Keflavík on the 9 th of May at 5.00 am.

NB! The timetable is subject to minor changes.

For more information on how to get to South Iceland, please have a look at: https://www.south.is/en/travel/how-to-get-to-south-iceland

 

Reseinformation

Selfoss är en stad på sydvästra Island med ca 6500 invånare som ligger vid floden Olfusa, en av landets största floder. Selfoss ligger ca 50 km från Reykjavik och är ett centrum för handel, lantbruk och småindustri på södra Island. Berget Ingolfsfjall ligger intill staden och ger den dess karakteristiska vy.

Mer information om Selfoss finns på Visit South Icelands webbsida och på Guide to Icelands webbsida.

Du kommer till södra Island direct från Keflavík flygplats via Grindavík väg (nr 43) och den södra kustvägen (nr 427).

Mer information om Keflavík flygplats finns här: https://www.kefairport.is/english/

Busstransport för konferensdeltagarna ordnas från Keflavík flygplats till konferensen på Hotel Selfoss och tillbaka enligt följande;

från Keflavík till Hotel Selfoss den 6 maj kl. 9.30 och kl. 16.15

från Hotel Selfoss till Keflavík den 9 maj kl. 5.00.

Observera att tidtabellerna kan förändras vid behov.

För mer information om resor till södra Island: https://www.south.is/en/travel/how-to-get-to-south-iceland

Contact person

If you have questions about practical arrangements, please contact:

Project Manager
Cecilia Weckman
NIVA
mobile: +358 40 1258 748
email: cecilia.weckman@niva.org

 

Kontakta oss

Frågor om praktiska arrangemang, vänligen kontakta:

Projektledare
Cecilia Weckman
NIVA
tfn: +358 40 1258 748
e-post: cecilia.weckman@niva.org

Conference venue

The Nordic Working Environment Conference 2018 will take place at Hotel Selfoss,  which is around 1,5 hours drive from Keflavik airport and 57 kilometers from Reykjavik.

Contact details:
Eyravegur 2,
800 Selfoss, Iceland
Phone: +354 480 2500
info@hotelselfoss.is

 

Konferensplats

Den Nordiska arbetsmiljökonferensen 2018 äger rum på Hotel Selfoss, som ligger på ca 1,5 timmes köravstånd från Keflavik flygplats och 57 kilometer från Reykjavik centrum.

Kontaktuppgifter:
Eyravegur 2,
800 Selfoss, Island
Tfn: +354 480 2500
info@hotelselfoss.is

Conference program