Nordisk arbetsmiljökonferens 2016 / The Nordic Working Environment Conference 2016

7th – 9th of June 2016
Vapriikki, Tammerfors (Tampere), Finland

The 30th Nordic Working Environment Conference will take place 7-9 June in Tampere, Finland. The theme of the conference is risk-based supervision. Strategies, methods and means used in the Nordic countries will be presented during the conference.

The registration is password protected and an invitation is required to attend the conference.
Please note that the conference language is Scandinavian. Information is also available in English, due to technical reasons.

Nordisk arbetsmiljökonferens 2016

Den 30:e nordiska arbetsmiljökonferensen ordnas den 7-9 juni 2016 i Tammerfors, Finland. Temat för konferensen är riskbaserad tillsyn. De nordiska arbetsmiljömyndigheterna kommer att presentera sina strategier, metoder och medel för hur tillsynen inriktas i länderna.

Anmälningssidan är lösenordsskyddad och för att delta i evenemanget krävs en inbjudan.
Vänligen notera att konferensens språk är skandinaviska. Av tekniska skäl finns information om konferensen också på engelska.

Använd gärna följande hashtags på sociala medier;
På svenska: #norden2016 #arbetsmiljö
På finska: #norden2016 #työympäristö

Nordic Cooperation

The Nordic Cooperation is very important for all the Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Faroe Islands, Greenland and the Åland Islands) and the Nordic cooperation is also an important partner in European and international cooperation. The Nordic community strives for a strong Nordic region in the world. Shared Nordic values make the Region one of the most innovative and competitive.

Read more about the Finnish Presidency for the cooperation between the Nordic governments at www.norden2016.fi

Det nordiska samarbetet

Det nordiska samarbetet är mycket viktigt för de nordiska länderna och för Finland som ett enskilt nordiskt land. Det är också en viktig del av det europeiska och internationella samarbetet. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i ett starkt Europa. Det nordiska samarbetet strävar till att förstärka gemensamma nordiska intressen och värden. Gemensamma mål och värden förstärker Nordens ställning som ett av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga områden.

Lär mer om Finlands ordförandeskapsår på  www.norden2016.fi.


The Nordic Working Environment Conference

The Nordic Working Environment Authorities have a long tradition of cooperation and exchange of knowledge. An important and recurring element is the Nordic Working Environment Conference. The conference is arranged every second year in the country that holds the Presidency of the Nordic Council of Ministers. The purpose of the conference is to provide participants with opportunities to exchange experiences and inspiration in the field of risk-based supervision and to establish contacts for future cooperation.

Finland is hosting the conference in 2016 and it is the 30th Nordic Working Environment Conference.

Nordisk Arbetsmiljökonferens

De nordiska arbetsmiljömyndigheterna har också en långvarig tradition av samarbete och utbyte av kunskap. Ett viktigt och återkommande inslag är de nordiska arbetsmiljökonferenserna som ordnas vartannat år med ett alternerande värdskap. Syftet med konferenserna är att ge deltagarna möjligheter att utbyta erfarenheter och inspiration inom tillsynsområdet och att skapa kontakter för fortsatt samarbete.

År 2016 är Finland värd och konferensen är den 30:e i ordningen.


Theme and content

The theme of the conference is risk-based supervision. The ambition of the Nordic authorities is to focus the supervision on the industries, workplaces and occupations, where the risk of accidents, work-related illnesses and sickness absence are highest and risk-based supervision can be the most effective mean to achieve results.

The supervision in all Nordic countries is mainly risk-based. The countries are working with the national research institutes in their selection of priorities and have developed methods and tools for supervision. These will be presented during the conference.

The conference will consist of lectures, site visits and a panel discussion.

Information about site visits:

Pihlajalinna (www.pihlajalinna.fi) is one of the leading private social and healthcare services providers in Finland. The brands Pihlajalinna and Dextra, provides social and healthcare services for households, companies, insurance companies and public sector entities in private clinics, health centers, dental clinics and hospitals around Finland.
The Ikipihlaja-homes provide a safe living environment for elderly people in need of twenty-four-hour assistance. Ikipihlaja Pappilanpuisto is an effective home for supported living for 45 elderly people in Tampere.

Sandvik Mining and Construction (http://www.miningandconstruction.sandvik.com/fi) offers the world’s widest range of equipment for rock drilling, rock excavation, processing, demolition and bulk-materials handling. Sandvik Mining and Sandvik Construction are part of the Sandvik Group, a global industrial concern with advanced products and world-leading positions in key areas.
Sandvik Mining and Sandvik Construction are two business areas within the Sandvik Group and leading global suppliers of equipment, cemented-carbide tools, service and technical solutions for the excavation and sizing of rock and minerals in the mining and construction industries.  The range of products for Mining also include rock tools, drilling rigs, loaders and trucks, crushing and screening machinery and bulk-materials handling systems.

Fastems (http://www.fastems.com/) is a leading independent manufacturer of factory automation systems. The company’s mission is to improve the customers’ competitiveness through automation. Fastems does this by enabling them to get the most production out of the 8,760 hours available each year. The company is known for flexible manufacturing systems (FMS), robotics-based automation, production control software, gantry and interlinking systems and their wide range of services.

Konferensens tema och innehåll

Konferensens tema är riskbaserad tillsyn. Med riskbaserad tillsyn avses myndigheternas målsättning att inrikta tillsynen på de branscher, arbetsplatser och yrken där risken för arbetsolyckor, yrksesjukdomar och sjukfrånvaro är störst och där tillsynen är det effektivaste medlet för att nå bäst resultat.

I alla nordiska länder är tillsynen huvudsakligen riskbaserad. Länderna samarbetar med nationella forskningsinstitut i urvalet av prioriteter och har utarbetat olika metoder och redskap för inriktandet av tillsynen. Dessa kommer att presenteras under konferensen.

Konferensen består av föreläsningar, arbetsplatsbesök och en paneldiskussion.

Information om arbetsplatsbesöken:

Pihlajalinna (www.pihlajalinna.fi) är en av de ledande producenterna för privata social- och hälsovårdstjänster i Finland. Under varumärkena Pihlajalinna och Dextra erbjuder företaget social- och hälsovårdsservice för hushåll, företag, försäkringsbolag och den offentliga sektorn på privata kliniker, hälsostationer, tandläkarkliniker och i sjukhus runt om i Finland.
Ikipihlaja hemmen erbjuder en säker miljö för äldre personer i behov av dygnet runt assistens. Ikipihlaja Pappilanpuisto är ett effektivt servicehem för 24 äldre personer i Tammerfors.

Sandvik Mining och Sandvik Construction (http://www.miningandconstruction.sandvik.com/fi) erbjuder världens bredaste utbud av utrustning för bergsborrning, bergsbrytning, bergmaterialhantering, demolering och bulkmaterialhantering. Sandvik Mining och Sandvik Construction är affärsområden inom Sandvik-koncernen med avancerade produkter och världsledande position inom utvalda områden.
Sandvik Mining är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och en världsledande leverantör av maskiner, hårdmetallverktyg, service och tekniska lösningar för gruvindustrin. Produktprogrammet omfattar bergborrning, bergavverkning, krossning, lastning och transportlösningar.

Fastems (http://www.fastems.com/) är en ledande tillverkare av automationssystem för fabriker. Företagets mission är att förbättra kundernas konkurrenskraft genom automatisering. Fastems system möjliggör att kunden får ut så mycket som möjligt av de 8 760 årligt tillgängliga timmarna. Företaget är känt för flexibla produktionssystem, robotbaserad automatisering, programvaror för produktionskontroll, portalsystem och sammanlänkade system samt ett brett serviceutbud.


Target group

The target group for the conference is representatives from the Nordic Work Environment Authorities. Representatives from the national research institutes and other government representatives will also be invited.

Målgrupp

Konferensens målgrupp är de nordiska arbetsmiljömyndigheternas representanter. Till konferensen bjuds även representanter från de styrande departementen samt de nordiska forskningsinstituten inom arbetsmiljöområdet in.


General information

Please note that you will need a personal invitation from the Nordic Working Environment Authorities to participate in the conference. Your personal invitation includes a password, which will be needed when registering to the conference.

Allmän information

Endast av arbetsmiljömyndigheterna utnämnda personer samt inbjudna föreläsare kan delta i den Nordiska arbetsmiljökonferensen. Notera att du behöver ett lösenord då du registrerar dig som deltagare. Lösenordet finns i inbjudan.

Speakers

Arne Alfredsson

Linda Vänskä 2

Birgitta Forsström

Boel Callermo

Eyjólfur Sæmundsson

Ingrid Finboe Svendsen

Kevin Myers

Leivur Persson

Leo Suomaa

Monica Seem

  • Director, Norwegian Labour Inspection Authority
Board 4

Nils Fallentin

Päivi Laakso

Pål Molander

Sara Kabel Pedersen

Tarja Nupponen

Trine Frydenlund Roikjer

Wiking Husberg

Þórunn Sveinsdóttir

  • Quality Manager Director’s Division, Administration of Occupational Safety and Health, Reykjavík, Iceland
  • torunn@ver.is

Sign up for our newsletter and be the first to hear about our new courses!

Other conferences

Work-related Mortality – Lessons Learned from the Nordic Countries

26th of April 2024
AFA Försäkring, Stockholm, Sweden
/ Online
9 days to register
Online Conference, Onsite Conference